Bu sözcük de Arapça bir terim olup, şaşkınlık içinde bulunmak, gönülden bağlanıp sığınmak anlamlarını taşır. İslâm inanç kültüründeki anlamı ise: “Tapınılan, yüceliği karşısında şaşkınlığa düşülen, gönülden bağlanılıp kendisine sığınılan yüce varlık” demektir.

İlâh sözcüğü, Allah sözcüğünden daha genel bir anlam taşır. Genelde tapınılan herhangi bir şeye ilâh denilir. İlah, hak olan mabud için de, batıl mabutlar içinde kullanılır. Nitekim Kelime-i Tevhid’de bu anlam açıkça göze çarpmaktadır. Kelime-i Tevhid’in anlamı: “Allah’tan başka tapılacak bir ilâh yoktur” demektir. Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde bu terim yukarıdaki anlamda kullanılmıştır. Buna bazı örnekler verelim:

El-Bakara sûresi 2/163.âyetinde şöyle buyuruluyor: “Sizin ilahınız tek olan Allah’tır. O’ndan başka bir ilah yoktur. O acıyan ve esirgeyendir.”

et-Tevbe sûresi 9/31.ayetinin meali de şöyledir: “Allah’tan başka bir ilah yoktur. Müşriklerin koştukları ortaklardan onu beri kılarım.” Muhammed sûresi 47/19.ayetinde ise şöyle buyuruluyor: “Bil ki; Allah’tan başka bir ilah yoktur. O halde günahının bağışlanmasını iste.”

Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık olan yegâne varlık olarak da tanımlanmıştır. Nitekim her Müslüman günde beş vakit namaz kılarken her rekâtta zorunlu olarak tekrarladığı Fatiha sûresinin ilk cümlesinde bu noktayı vurgulamaktadır. “Bütün övgüler, tüm âlemleri yaratan ve yöneten Allah’ındır.”

Kur’ân-ı Kerim’in değişik yerlerinde, Allah, değişik özellikleri ile tanıtılıyor. Bu özelliklere sıfat denilmektedir. İslâm öncesi Arapları, bazı dualarında, deyim, atasözü ve şiirlerinde Allah’ın adını sık sık andıkları da görülmektedir.

Bütün bu verilerden sonra Allah hakkındaki bilgilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz: Evreni yoktan var eden, varlığı kediliğinden olan, eşi ve benzeri bulunmayın, Aziz, Hâkim olan, her şeye gücü yeten, gerçekten tapınılan varlık Yüce Allah’tır.

İslâm alimleri Allah’ın tasvir edilemeyeceğini, insan aklına gelen tüm şekillerin Allah’tan başkası olduğunu ifade etmişlerdir.

  • PAYLAŞ