KUR’AN ARAŞTIRMALARI VAKFI SENEDİ

Bu vakıf, senedinin altında adları ve adresleri bulunan gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine göre kurulmuştur.

VAKFIN ADI
MADDE 1- Vakfın adı KUR’AN ARAŞTIRMALARI VAKFI’dır. Kısa adı KURAV dır.

VAKFIN MERKEZİ VE ADRESİ
MADDE 2-
Vakfın merkezi Bursa’dır. Vakfın adresi; Tahtakale Mah. Veziri Cad. Sevinç Çıkmazı Temel İş Merkezi No: 6/1 Osmangazi-BURSA şeklindedir. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile vakıf merkezinin yeri değiştirilebileceği gibi, gerekli izin alınarak yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açılabilir.

VAKFIN AMACI
MADDE 3- Vakfın amacı, yetkili makamların izni ile çağdaş gelişmelere paralel olarak Kur’an’ın daha iyi anlaşılması ve yorumlanmasına dönük hizmetler üretmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar:
a) Başta İlahiyat Fakülteleri öğretim elemanları olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çalışmaları ile tanınan bilim adamlarını, düşünürleri, edebiyatçıları ve sanatkârları bir araya getirerek vakfın amacına uygun toplantılar düzenlemek,
b) Çağdaş bilimler ışığında günümüz insanınca rahatlıkla anlaşılabilecek Kur’ân meali ve tefsir çalışmaları yaptırmak,
c) Kur’an’ın getirdiği rahmet ve hoşgörü mesajını geniş kitlelere yayarak toplumsal uzlaşma ve bütünleşmeye katkıda bulunacak hizmetler üretmek,
d) Yukarıda belirtilen amaca uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olmak (maddi destek, burs vs.) ve onların katkılarından yararlanmak, bu alanda yarışmalar düzenleyerek başarılı araştırmaları ödüllendirmek,
e) Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarda Kur’ân ve tefsir araştırmaları yapmak yapılan çalışmalara destek vermek ve onlarla işbirliği yaparak gerekli eğitim ve öğretim kurumları açmak,
f) Vakıf Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği, Vakfın amaçlan çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN HİZMET ARAÇLARI
MADDE 4- Vakıf, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki araçlardan yararlanır:

a) Çalışmalarını halka tanıtıcı seminer, panel, açık oturum, konferans, sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenler.
b) Her düzeyde eğitim-öğretim kurumu oluşturur, halka açık kurslar düzenler ve akademik nitelikte araştırma merkezleri ve enstitüler açar.
c) Çalışmalarını halka duyurmak amacıyla her türlü yazılı, sözlü ve görsel yayın yapar, bu maksatla matbaa kurar, yayınevi açar, radyo ve T.V. istasyonu kurar, mevcut yayın organlarından yararlanır.
d) Bilgi-işlem ve dokümantasyon merkezi ve kütüphaneler kurar,
e) Bilgi ve görgü alış-verişinde bulunmak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerine bilim adamlarının katılımları ile seyahatler düzenler.
f) Vakıf Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer araçlardan da yararlanır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE 5- Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama sureti ile sahip olmaya ve kullanmaya devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, fazla taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımlarda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet satın alma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya, vakıf gelirlerini artırmak için yerli ve yabancı pay senetlerini, tahvil, döviz, finans bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amaçları doğrultusunda gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izni alındığında yurt dışındaki vakıflarla ve benzeri kurumlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayamayacağı gelirlerini artırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına ayırmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, süknâ, üst rehin ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabule, bu haklan kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceler almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve ipotek vermeye, yatırımlarda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet satın alma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya, vakıf gelirlerini artırmak için yerli ve yabancı pay senetlerini, tahvil, döviz, finans bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amaçları doğrultusunda gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izni alındığında yurt dışındaki vakıflarla ve benzeri kurumlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayamayacağı gelirlerini artırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına ayırmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, süknâ, üst rehin ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabule, bu haklan kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceler almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve ipotek vermeye, 

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 6- Vakfın ilk mal varlığı (250.000.000.-TL) İki yüz elli milyon lira olarak belirlenmiştir. Bunun tamamı T.Vakıflar Bankası A.Ş. Bursa şubesinde bloke edilmiştir.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7- Vakfın organları A) Kurucular Kurulu; B) Yönetim Kurulu; C) Denetim Kurulu olmak üzere üçtür. 

KURUCULAR KURULU
a- Kurucular Kurulu 01.01.2002 tarihi itibariyle Vakfa üye olan şu 21 kişiden oluşur:

1- Mustafa ÖZER
2- Necat BEYEÇ
3- Erdal TUNALI
4- Halil İbrahim ULUKARDEŞLER
5- Yunus Vehbi YAVUZ
6- Hayati HÖKELEKLİ
7- Mustafa ÖCAL
8- Mustafa KARA
9- Emin ERTÜRK
10- Ahmet BAYDAR
11- Mustafa Naci KULA
12- Avni UYSAL
13- Tevfik YÜCEDOĞRU
14- Hayrettin ÇAKMAK
15- Musa HÜROĞLU
16- Hilmi GÜLCEMAL
17- Hasan DURSUN
18- Salih PAY
19- Recep CİCİ 
20- Remzi KAYA
21- Kadir POYRAZ

Vakfın devamlılığını sağlamak için, Kurucular Kurulu üyelerinden her biri, kendi yerine kaim olmak üzere vakıf üyesi olma yeterliliğine sahip üç kişinin ismini önceden belirleyip kapalı zarf içinde Vakfın yönetimine teslim eder. Kurucular Kurulu üyeliği ise istifa veya ölüm halinde sona erer. Belirtilen nedenlerden biri ile yahut sağlık nedeniyle iş yapamaz duruma gelen üyenin üyeliğinin sona ermesi halinde, Vakıf Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısında daha önce teslim edilen o üyeye ait kapalı zarf açılır ve önerilen üç isim Kurucular Kurulu’nun oyuna sunulur; bunlardan en çok oy alan kişi Vakıf Kurucular Kurulu üyesi olur.
b- Vakfın faaliyetlerine aktif olarak katılanların; Kur’ân ve tefsir araştırmaları alanlarında önemli hizmetler verenlerin; Vakfa maddi ve manevi destek sağlayanların onur üyesi olması mümkündür. Bunlar Kurucular Kurulu veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin yazılı teklifi ve Kurucular Kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu ile onur üyeliğine seçilebilirler. Onur üyeliği asıl itibariyle süresiz olup bunların üyelikleri ancak seçilme şartlarının benzeri bir yol ile ve haklarındaki üçte iki (2/3) olumsuz oyla sona erdirilebilir. Onur üyeleri vakfın her türlü aktivitesine ve toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.

KURUCULAR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 8- 

a) Vakfın amacını gerçekleştirmeye çalışmak. Amaca varılması için gerekli her türlü hukuki işlemleri yapmak, vakfın gelişmesi için lüzumlu kararlan almak.
b) Vakıfla ilgili teşkilatı organize etmek, yönetmelikler çıkarmak, Vakıfta çalışan veya çalışacak olan personelin statüsünü tayin etmek, değiştirmek, iptal etmek.
c) Vakıf senedi değişiklik önerileri hakkında karar vermek.
d) Senette belirtilen şekilde Vakıf ile ilişkisi kesilen Kurucular Kurulu üyeleri yerine önerilenler arasından birini seçmek.
e) Kanunda ve bu vakıf senedinde yazılı işlem ve tasarruflar hakkında karar vermek, bunların icrası için gerekli hallerde Yönetim Kurulu’nu ve Vakıf Müdürü’nü uygun şekilde ve ölçüde yetkili kılmak,
f) Vakfın Yönetim Kurulu’nu, Denetim Kurulu’nu ve onur üyelerini seçmek ve görevden almak.
9) Yönetim kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço ve gelir, gider hesaplarını incelemek.
h) Denetçiler tarafından düzenlenmiş bulunan denetleme raporlarını tetkik etmek.
ı) Gerekli gördüğü hallerde yeni şube ve bürolar açmak, iktisadi işletmeler kurmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
i) Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kurulu’na, Kurucular Kurulu dışından atanacak üyeler için ödenecek yolluk ve yevmiye miktarını belirlemek.

KURUCULAR KURULU’NUN TOPLANTISI
MADDE 9- Kurucular Kurulu yılda iki defa Şubat ve Kasım aylarında olağan toplanır. Şubat ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde karar verir; bunları onaylar veya reddeder. Kasım ayı toplantısında gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu programı bütçesinin planını görüşüp onaylar. Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerek görmesi halinde veya Kurucular Kurulu üyelerinin üçte birinin (1/3) isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurucular Kurulu, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yeter sayı elde edilmezse toplantı yedi gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda sayı aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilanda ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir. Toplantıda kararlar, katılanların yarıdan bir fazlasının lehte oyu ile alınır.

BAŞKANLIK DİVANI
MADDE 10- Kurucular Kurulu başkanlık divanı, bir başkan ve iki kâtipten oluşur. Başkanlık divanı Kurucular Kurulu toplantısında açık oylar ile seçilir. Kâtipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu’nun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU
MADDE 11- Yönetim Kurulu karar organı olup, vakfın yönetiminden sorumludur. Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından üç (3) yıl için seçilecek yedi (7) üyeden meydana gelir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi Yönetim Kurulu salt çoğunluğunu geçmemek üzere dışardan da seçilebilir. İki de yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu asil üyelerinden en az dört tanesi ile yedek üyelerden birinin Kurucular Kurulu üyelerinden olması gerekir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter, bir sayman seçer. Yönetim Kurulu başkanı Vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’nun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu ikinci başkana, sekretere veya Vakıf Genel Müdürü’ne tek tek veya birlikte vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir. Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile çoğunluk sağlanamazsa toplantı sonraki oturuma ertelenir. Yönetim Kurulu başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, ikinci başkan ile bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste üç defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek üyelerden alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve altları Yönetim Kurulu üyelerinin en az salt çoğunluğu tarafından imzalanarak geçerlilik kazanır. Yönetim Kurulu’nca toplantı olmadığı zamanlarda vaki işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan veya üyelerden biri ile Vakıf Genel Müdürü’nden meydana gelecek üç kişilik bir “icra kurulu” kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi 3 yıllık görev süresi dolmadan görevinden ayrılacak olursa yerine yedek üye geçer. Görevinden ayrılanların sayısı ikiden (2) fazla olursa Kurucular Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılarak eksik üyelikler tamamlanır. Yönetim Kurulu bir sebebe bağlı olarak veya herhangi bir sebep olmaksızın istediği zaman toplanarak kendi içinde görev paylaşımı ve değişikliği yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden dolayı yapacakları seyahatlerde Kurucular Kurulu tarafından belirlenen miktarda yolluk ve yevmiye ödenir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 12- 

a) Vakfın gayesinin gerçeklemesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak.
b) Vakıf çalışmalarının, gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tesbit etmek.
c) Her türlü menkul ve gayri menkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamanını veya bir kısmının hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma ve kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek vesair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.
d) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.
e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek. (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir talimat ile belirlenir.)
f) Vakıf bütçe ve bilânçoları ile gelir ve gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya gayrimenkul eşya, defterlerini tutmak.
h) Kurucular Kurulu’na hesap vermek.
ı) Vakıf senedine yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular Kurulu’na sunmak.
i) Kurucular Kurulu’nun kararlarını uygulamak ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek.
j) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan ve vakfın amacına uygun hizmet görenlerden lüzumlu gördüklerinin onur üyeliklerini Kurucular Kurulu’na teklif etmek, gerekirse bunları ödüllendirmek.

VEKİL TAYİNİ
MADDE 13- Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci ve vekil olarak tayin edebilir.

UZMAN DANIŞMAN ATAMAK
MADDE 14- Vakıf amaç ve hizmet konularına yardımcı ve yararlı olmak üzere geçici veya sürekli olarak uzman danışmanlar atar. Bu danışmanlar eğitim, bilim, işletme, hukuk, mali ve teknik konularda rapor hazırlar ve yönetim kuruluna danışmanlık yaparlar.

DENETİM KURULU
MADDE 15- Denetim kurulu, kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, kurucular kurulunun kendi içinden veya dışardan üç yıl için seçeceği üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek denetçi seçilir. Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler, hesap dönemi itibarıyla düzenlenecek rapor kurucular kurulu toplantısından en az on beş gün önce kurucular kurulu üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Denetim Kurulu üyelerine görevlerinden dolayı yapacakları seyahatlerde Kurucular Kurulu tarafından belirlenen miktarda yolluk, yevmiye ödenir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 16- Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğü’dür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir. Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı, görev ve sorumlukları Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Kurucular Kurulu tarafından tasdik edilen bir yönetmelikle düzenlenir. Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, fakat dışarıdan tayin edilmiş ise oy hakkı yoktur. Genel Müdür ve teşkilatına verilecek ücretler Kurucular Kurulu’nun tasdikinden geçmiş kadro maaşlarından yüksek olamaz.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 17- 

a) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.
b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, kâr payı, temettü ve diğer gelirlerle bunların satışlarından sağlanacak değer artışları.
c) Vakfın yapılacak amaca uygun şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da ölüme bağlı olmayan bağışlar. (Şartlı bağışlar ile mükellefiyet doğuyor ise bunların kabul edilebilmesi için şart ve mükellefiyetlerin yasalara ve vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir)
d) Vakfın sahibi olduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme, özel okul, şirket, sandık ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
e) Diğer gelirler

VAKFIN VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
MADDE 18- 

a) Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin yüzde yirmisi idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına tahsis ve sarf olunur.
b) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur. Ancak bu gelirlerden tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için en çok üç yıl süreyle bir fonda tutulabilir. Zorunlu durumlarda bu süre en çok iki yıl uzatılabilir.

YEDEK AKÇE
MADDE 19- Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 10’u oranında yedek akçe ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarım karşılamayacak durumda olursa yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılayacak durumda olursa yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakıf kuruluşundan başlamak üzere on yıl sonunda kurucular kurulu, oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığım görüşür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her beş yılda bir konu kurucular kurulu toplantısında görüşülür. 

PLASMANIN PLANI
MADDE 20- Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden tüm gider ile amaç ve hizmet konularına ilişkin harcamalar, yedek akçe düşüldükten sonra kalan gelir artımı, birikmiş yedek akçeler, gelecekteki hizmetler için ayrılmış fonlar ile uzun süre harcanmayacak gider ödenekleri yıllık plasman planı uyarınca en güvenilir ve en yüksek geliri sağlayacak biçimde günün ekonomik koşullarına göre nemalandırılır. 

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
MADDE 21- Vakfın Kurcular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak bu kurullarda görev yapanlardan vakfın amaçlarına uygun bilimsel araştırma, proje, telif ve tercüme çalışmaları yapanlara, yönetim kurulunun belirleyeceği ölçüler içerisinde ödeme yapılabilecektir. Ayrıca, vakıf hizmetleri için yapacakları seyahat ve benzeri masraflar vakıfça karşılanacaktır.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
MADDE 22- Vakfın çalışma dönemi bir Ocak’ta başlar, otuz bir Aralık’ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliğindeki gelir gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe, yönetmeliğinde görülen gelirlerle ayrılan gider ödenekleri harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin oluşma biçimleri gider ve harcamaya ilişkin belgeler kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

İMZA YETKİSİ
MADDE 23- Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ
MADDE 24- Vakıf amaç ve hizmet konularını, gerçekleştirecek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere vakıf iktisadi işletmeler sözleşmesinde vakfın tesciline ilişkin bilgiler, vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletmenin sorumluluğu ve ilkeleri, işletmenin yönetimi gibi hükümler yer alır. Vakıf işletmeleri ticaret sicili nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilirler.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 25- Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Yönetim Kurulu’nun veya Kurucular Kurulu’nun salt çoğunluğunun teklifi halinde Kurucular Kurulu toplanarak üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) kararı ile senette değişiklik yapar. Kurucular Kurulu aynı oranda çoğunluk ile senet değişikliği için Yönetim Kurulu’nu görevlendirebilir.  
VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 26- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin imkânsız duruma geldiği kanısına varılırsa yönetim kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulu’nun üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararı ile vakfın dağıtılmasına karar verilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 27- Vakfın resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile vakıflar hakkında tüzüğün hükümleri uygulanır.

RESMİ SENEDİN UYGULANMASI
MADDE 28- Vakıf resmi senedinin uygulanması gerek görülecek yönetmelik hükümleri ile yapılır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 29- Vakfın resmi senedi yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin karan ile birlikte noterlikçe onaylandığı tarihten itibaren başlamak üzere yürürlüğe girer.

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- Kur’an Araştırmaları Vakfının ilk geçici yönetim kurulu aşağıdaki isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.
1. İbrahim Kuru
2. Mustafa Özer,
3. İbrahim Ulukardeşler,
4. Erdal Tunalı,
5. Hayati Hökelekli,
6. Yunus Vehbi Yavuz,
7. Emin Ertürk,
Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

GEÇİCİ MADDE 2- Kur’an Araştırmaları Vakfının tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Ali Hasdemir yetkili kılınmıştır. Verilen bu takriri ben yeminli noter aynen bir nüsha asıl iki nüsha olarak tanzim ettim. Takrir sahipleri okur yazar olduklarından okumaları için kendilerine verdim. İşbu vakıf senedini okuduklarını, tam arzularına uygun, istedikleri gibi yazılmış olduğunu kabul ve beyan etmeleri üzerine altını birlikte imzalamak ve noter mühürü ile mühürlenmek suretiyle tasdik kılındı. Bindokuzyüz doksan üç yılı Şubat ayının üçüncü Çarşamba günüdür.

İLGİLİLER

1. İbrahim Kuru
2. Mustafa Özer,
3. Mehmet Uysal
4. Erdal Tunalı,
5. Halil İbrahim Ulukardeşler
6. Yunus Vehbi Yavuz
7. Hayati Hökelekli,
8. Mustafa Öcal
9. Mustafa Kara
10. Emin Ertürk
11. Ahmet Baydar
12. Mustafa Naci Kula
13. Necat Beyeç
13. 02. 1993
Mahkeme Tadil Onayı Tarihi
21.02.2006