Günümüzde İslam’ı Anlamak Paneli

Günümüzde İslam’ı Anlamak Paneli Ardından….

facebook-banner2

                 İslâm Allah’ın lütfu olup atalarımızdan bize intikal eden en değerli mirastır. Bu mirası aslında nasılsa öyle tanımak, korumak, yaşamak ve yaşatmak İslam’a gönülden inanan herkes için çok önemli bir görevdir. Mekke’de doğan İslâm güneşi yayıldığı coğrafyalarda zamanla ortaya çıkan yöresel, bölgesel, kişisel ve zamana bağlı yorumlar sebebiyle gölgelenmiş, gerçek varlığı gizlenmiş, onun ışığından gereği gibi yararlanmak mümkün olmamıştır. İslâm’dan yeterince yararlanamamanın en önemli sebebi, onu aslında olduğu gibi anlayamamak, sonrakilerin anlayışlarını esas almak ve dolayısıyla sağlam bilgilerden yoksun olmaktır.

Günümüzde İslâm’ı anlama çabaları arasında bazı anlayış farklılıklarının ortaya çıkması tabiidir. Ancak bu anlayış farklılıklarının bir kaosa sebep olduğu ve halkın kafasını karıştırdığı da bir gerçektir. Herkes İslâm diyor, fakat kendine özgü farklı bir İslâm anlayışı sergiliyor, kendi yorumlarının gerçek İslâm olduğunu iddia ediyor, bunun öne çıkması için de büyük bir çaba harcıyor.

O halde, günümüzde İslâm’ı nasıl anlayalım ve yorumlayalım ki bu karmaşadan halkımızı kurtaralım, toplumsal bütünlüğü sağlayalım?.. İşte, “Günümüzde İslâm’ı Anlamak” başlıkılı bir günlük üç oturumlu ve halka açık bu panelin düzenlenmesi, belirtilen anlam ve yorum karmaşasını gidermeye dönük bir çabanın ifadesidir. Dolayısıyla ülkemizde alanının uzmanı olan çok değerli bilim adamlarımızın birikimlerinden yararlanmak ve bir toplantı ile düşüncelerini toplumla, özellikle Bursalı hemşerilerimizle paylaşmalarını sağlamak istedik.

Amacımız, genelde halkımızı ve özelde İslâm dini hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan okumuş kesimi İslâm’ın gerçeğinin ne olduğu hususunda aydınlatmak, kafalarda meydana gelen istifhamları cevaplandırmak ve onlara ufuk açmaktır. Böylece bir nebze olsun İslâm hakkında toplumu bilgilendirme ve aydınlatma  görevimizi ifa etmiş olacağımıza inanıyor; ancak son kararı, bu etkinliğe katılan herkesin kendi hür iradesine ve selim aklına bırakıyoruz.

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz
Kur’an Araştırmaları Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

KATILIMCILAR

Panel Programı

Tarih: 29 Mayıs 2016 Pazar, Saat: 09:00-19:00

Protokol Konuşmaları: 09:30-10:00

I. OTURUM: HZ. PEYGAMBER VE SAHABE DÖNEMİ
İSLÂM ANLAYIŞI ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZE BAKIŞ
(10:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vecdi Akyüz
(Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar     :

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan
(Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
“İslam’ın Asr-ı Saadeti ve Müslümanlığımızın Genel İlke ve Esasları”

Prof. Dr. Ahmet Yücel
(29 Mayıs Üniv. Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Hadisleri Anlamada Farklı Yöntemler ve Sonuçları”

Prof. Dr. Mehmet Âkif Koç
(Ankara Üniv. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Tefsir Rivayetlerinin Aktüel Değeri”

Prof. Dr. Celalettin Vatandaş
(Gümüşhane Üniv. Rektör Yrd. ve İletişim Fakültesi Dekanı)
“Vahyin Hayata Müdahalesinin Kapsam ve Yöntemi”

ÖĞLE ARASI: 12:00-13:30

II. OTURUM: MEZHEP İMAMLARI DÖNEMİ
İSLÂM ANLAYIŞI ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZE BAKIŞ
(13:45-15:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
(Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar     :

Prof. Dr. Mehmet Evkuran
(Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Müdürü ve İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
“İslam’ı Anlama ve Yaşama Sanatı-Ebu Hanife’nin Vasiyeti Üzerine Düşünceler”

Prof. Dr. Yunus Apaydın
(Erciyes Üniv. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Sahih Anlamın Çağdaş Yorumu”

Prof. Dr. Mustafa Öztürk
(Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)
“Kur’an’ı Yorumlamak ile Yormak Bağlamında Usûl ve Usûlsüzlük Sorunu”

Prof. Dr. Saffet Köse
(Katip Çelebi Üniv.  Rektör Yrd.ve İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı)
“Günümüzde Klasik Fıkıh Metinlerini Anlama Sorunu”

ÇAY ARASI: 15:45-16:15

DEĞERLENDİRME OTURUMU
(16:15-18:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati Hökelekli
(Uludağ Üniv. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar     :

Prof. Dr. Salih Tuğ
(Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ
(Uludağ Üniv. İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
(29 Mayıs Üniv. Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)

Genel Değerlendirme ve Kapanış Konuşması

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz
(Uludağ Üniv. İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)