KUR’AN VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME SEMPOZYUMU

(Mezhepler ve Dinî Gruplar Arası İlişkiler)
(27-29 Mart 2015, Bursa)

Program İçeriğini PDF olarak indirmek için tıklayınız.

27 Mart 2015 Cuma

A Salonu (10:00-12:00)
Protokol Konuşmaları
Açılış Bildirisi

Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dinî Açıdan Mezhepleşme ve Gruplaşma

I. Oturum
A Salonu (14:00-15:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kur’anî Kavramların Birleştirici Rolünü Yeniden Düşünmek

Dr. Muhammet Emin Eren, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Toplumunda Ayrıştırıcı/Ötekileştirici Söylemin Oluşumunda İftirâk (73 Fırka) Hadisinin Rolü

Prof. Dr. Mustafa Arslan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İlk İslam Toplumunun Bütünleşmesinde Etkin Faktör Olarak Sözleşme Kültürü

II. Oturum
B Salonu (14:00-15:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Apak

Prof. Dr. Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ashab Dönemi İhtilaflarının Sebepleri ve Sonuçları

Doç. Dr. Kenan Ayar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Hz. Ali Dönemindeki Siyasi Ayrışma ve Çatışmalarda Kur’an’ın Rolü

Prof. Dr. Cağfer Karadaş, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihinde Sünni Mezhepler Arasındaki Çatışmalar ve Sonuçları

III. Oturum
A Salonu (16:00-17:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş

Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mu’tezile’nin Siyasetle İmtihanı: Mihne Süreci

Yrd. Doç. Dr. Ali Yüksek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mutlak Müçtehitlerden İmam Taberi’nin İçtihat ve Mezhep Taassubu Hakkındaki Tutum ve Görüşleri

IV. Oturum
B Salonu (16:00-17:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdurrezzak Tek

Doç. Dr. Fatih M. Şeker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Osmanlı’da Din ü Devlet Fikrinin İşleyiş Mekanizmasında Sünnî Zümrelerin Rolü: Birgivi-Kadızade Hareketi ile Halvetî Muhâlifleri

Doç. Dr. Salih Çift, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Siyaset-Tarikat İlişkileri Bağlamında Nakşîlik-Bektaşîlik İhtilafı

28 Mart 2015 Cumartesi

V. Oturum
A Salonu (09:00-10:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Aydınlı

Doç. Dr. Doğan Kaplan, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Sünni-Şii Yakınlaştırma (Takribü’l-Mezahib) Çabalarının Başarıya Ulaşamamasının Nedenleri Üzerine

Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mezheplerin Dinsel/Teolojik Meşruiyeti ve Sosyolojik Anlamı Üzerine Tartışma

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalaycı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mezhepleri veya Dini Hareketleri Tamamlan(ma)mış Süreçler Olarak Okumak

VI. Oturum
B Salonu (09:00-10:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tayyar Arı

Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Selefilik ve İslamcılık Ya da Selefiliğin Günümüz İslamcı Gruplara Etkileri

Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Pakistan’da Dinî Grupların/Yapıların Anatomisi ve Birlikte Yola Devamın İmkânı

Akbarshah Ahmadi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşgallerin Dini Yapıya Etkileri: Afganistan Örneği

VII. Oturum
A Salonu (11:00-12:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Canbolat

Yrd. Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Lübnan’da Müslüman-Hıristiyan İlişkileri ve Siyaset

Prof. Dr. Ali Pajaziti, South East European University Faculty of Public Administration and Political Science, Macedonia
Üçüncü Binyılda Arnavut Coğrafyasında İslami Hareketler

Prof. Dr. Mustafa Gencer, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Avrupa’daki Türklerin Dinsel Organizasyonları: Almanya Örneği, Tarihsel ve Sosyolojik Süreç

VIII. Oturum
B Salonu (11:00-12:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati Hökelekli

Prof. Dr. Asım Yapıcı,Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Biz ve Onlar: İç ve Dış Dini Grupların Oluşumu Besleyen Faktörler ve Aidiyet Psikolojisi

Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Türkiye’deki İslami Cemaatlerin Teori ve Pratikte Yaşadığı Sorunlar

IX. Oturum
A Salonu (14:00-15:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celaleddin Çelik

Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstikrar ve Değişim Arasında Cemaatler: Cemaatler Arası Diyaloğun İmkanları

Prof. Dr. Ahmet Keleş, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Cumhuriyet Dönemi Cemaat Hareketleri: Nurculuk Örneği ve Cemaatler Arası Diyaloğun İmkânı

Doç. Dr. Adem Efe, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Geçmişten Günümüze Cemaat-Siyaset İlişkileri: Nurculuk Örneği

X. Oturum
A  Salonu (16:00-17:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Yalar

Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Resmi Din Öğretimi ve Gayriresmi Din Öğretiminin Neden Olduğu Problemler: Doğu Medreseleri örneği

Doç. Dr. Nimetullah Akın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Resmi Din Öğretimi ve Gayriresmi Din Öğretiminin Neden Olduğu Problemler: İsmailağa Medresesi Örneği

29 Mart 2015 Pazar

XI. Oturum
A Salonu (09:00-10:30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kemal Ataman

Dr. Necdet Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Diyanet ve Diğer Dinî Gruplar

Prof. Dr. Celaleddin Çelik, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Sivil Toplum ve Siyaset Etkileşiminde Dini Gruplar

Prof. Dr. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Türkiye’de Din Siyaseti ve Cemaat-Siyaset İlişkileri

XII. Oturum
B Salonu (09:00-10:30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adem Efe

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Köroğlu, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Cemile Zehra Köroğlu, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Günümüz Dini Kolektif Yapılarını Anlamada Araçsal Bir Yaklaşım:
Yeni Sosyal Hareketler (Altınoluk Hareketi Ankara Örneği)

Uzman Selim Sözer, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dinî Grup-İktidar İlişkileri Bağlamında Esad Çoşan-Erbakan Ayrışmasına
Sosyolojik Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Serhan Afacan, Leiden University Institute for Area Studies, Holland
Sosyolojik Bir Mesele Olarak Süleymancılık

Değerlendirme Oturumu
A Salonu (11:00-12:30)
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Hayati Hökelekli
Prof. Dr. Süleyman Uludağ
Prof. Dr. Adem Apak
Prof. Dr. İlyas Çelebi
Doç. Dr. Kemal Ataman

Kapanış

KATILIMCILAR

Abdulhamit Birışık, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Abdurrezzak Tek, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adem Apak, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adem Efe, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adnan Demircan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ahmet Keleş, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Akbarshah Ahmadi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ali Pajaziti, Prof. Dr., South East European University Faculty of Public Administration and Political Science
Ali Yüksek, Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Asım Yapıcı, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Cağfer Karadaş, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Celaleddin Çelik, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Cemile Zehra Köroğlu, Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
Doğan Kaplan, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Fatih M. Şeker, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Halil İbrahim Hançabay, Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Hasan Tanrıverdi, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hayati Hökelekli, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İbrahim Canbolat, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlyas Çelebi, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İsmail Çağlar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kemal Ataman, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kenan Ayar, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mehmet Ali Kirman, Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mehmet Evkuran, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mehmet Kalaycı, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mehmet Yalar, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mehmet Zeki İşcan, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Muhammet Ali Köroğlu, Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Muhammet Emin Eren, Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Muharrem Akoğlu, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mustafa Arslan, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mustafa Gencer, Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Mustafa Öztürk, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mustafa Tekin, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Necdet Subaşı, Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Nimetullah Akın, Doç. Dr., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Salih Çift, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Selim Sözer, Uzman, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Serhan Afacan, Leiden University Institute for Area Studies
Sıddık Korkmaz, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Süleyman Uludağ, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tayyar Arı, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Vejdi Bilgin, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yasin Atlıoğlu, Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yaşar Aydınlı, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yunus Vehbi Yavuz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Zülfikar Durmuş, Prof. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ
Atatürk Caddesi, Osmangazi, Bursa

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Hayati Hökelekli
Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz
Prof. Dr. Mehmet Yalar
Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Prof. Dr. Adem Apak
Prof. Dr. Vejdi Bilgin

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Vejdi Bilgin
Arş. Gör. Halil İbrahim Hançabay
Aziz Elbas
Muhlis Bilgin

İletişim Bilgileri:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, (0224) 2208847-48
Kur’an Araştırmaları Vakfı (KURAV), (0224) 2231470
Tayyare Kültür Merkezi, (0224) 2208847